Biokimya

Canlı orqanizmlərdəki maddələrin kimyəvi tərkibini və xassələrini, onların çevrilmələrini, kimyəvi prosesləri və maddələr mübadiləsini öyrənən elm sahəsi.

Close